Skip to content
February 14, 2011 / anurug1912

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ง.40208)


ชื่อโครงงาน โรคสมาธิสั้น
ผู้จัดทำ นาย อนุรักษ์ หมอยา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12
จุดประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ศึกษา
2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่ดีแหล่งใหม่
ที่มาของโครงงาน
http://www.thammaporn.net , http://www.livetogether.org
ครูผู้สอน
ครู คเชนทร์ กองพิลา
คำถามโครงงาน
1.โครงงานนี้มีสาระสำคัญอย่างไร
2.โรคสมาธิสั้นเป็นอันตรายหรือไม่
3.สาเหตุของโรคคืออะไร
4.สามารถรักษาได้อย่างไร

Advertisements
February 9, 2011 / anurug1912

แหล่งการเรียนรู้

February 2, 2011 / anurug1912

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!